Algemene voorwaarden

 

 


 

 

 

Home
De SchrijvendeBoom
Groteletterboeken
Dyslexie & makkelijk lezen
Over ons
Alg. voorwaarden
Foreign rights
Pers
Boekhandel
Nieuwsbrief
Contact

 

Algemene voorwaarden van Uitgeverij De Graveinse Abeel

1.
      Termen en definities
1.1.
    Uitgeverij: Uitgeverij De Graveinse Abeel, K.v.K.-nummer: 33272629.
1.2.
    Internetlocatie: www.udga.nl.
1.3.
    Wederpartij: degene die met de Uitgeverij rechtstreeks, via de boekhandel, via een internetboekwinkel of via een door de Uitgeverij Ingeschakelde Partij een overeenkomst heeft gesloten tot het leveren of ter beschikking stellen van goederen (waaronder boeken, tijdschriften, artikelen,  abonnementen, advertentieruimte danwel enig ander door de Uitgever aangeboden goed) en/of elektronische producten dan wel het verrichten van werkzaamheden en/of diensten, zulks in de ruimste zin van het woord, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(en) of medewerker(s).
1.4.
    Auteur: Hij of zij wiens manuscript uit wordt gegeven via de Uitgeverij.
1.5.
    Ingeschakelde Partij: een bedrijf dat door de Uitgeverij opdracht heeft gekregen een bepaald goed te leveren namens de uitgeverij (waaronder boeken) of een bepaalde dienst te verrichten namens de uitgeverij (het verzenden van goederen).
1.6.
    Zaken: door de Uitgeverij geleverde goederen en/of diensten.
1.7.
    Overeenkomst: het door de Uitgeverij en Wederpartij aangaan van een rechtsverhouding waarbij de Uitgeverij toezegt diensten en/of goederen te leveren tegen een door de Wederpartij te verrichten betaling dan wel te verrichten prestatie.

2.
      Algemeen
2.1.
    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van de Uitgever en op alle overeenkomsten tussen de Uitgever en de Wederpartij.
2.2.
    Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de Wederpartij maken geen deel uit van de overeenkomst tussen de Uitgeverij en de Wederpartij, en binden derhalve de Uitgeverij niet, tenzij de Uitgeverij deze voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.
2.3.
    Bij mogelijke tegenstrijdigheid van deze voorwaarden met die van de Wederpartij, prevaleren deze voorwaarden, tenzij de Uitgeverij schriftelijk en uitdrukkelijk heeft bevestigd dat de voorwaarden van de Wederpartij prevaleren.
2.4.
    Indien de Uitgeverij voor de levering van Zaken gebruik maakt van derden, zijn deze voorwaarden eveneens van toepassing op overeenkomsten met de Wederpartij, voorzover die van toepassing zijn.
2.6.
    Wanneer deze algemene voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie daarvan deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tussen Uitgever en Wederpartij tot stand gekomen overeenkomst.
2.7.
    Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige dat in deze voorwaarden bepaald is volledig van toepassing. De Wederpartij en de de Uitgeverij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
2.8.
    Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van n of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen; naar dat wat ermee beoogd werd.
2.9.
    Indien zich tussen de Partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden; naar dat wat ermee beoogd werd.
2.10.
   Indien de Partijen niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangen, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Partijen in enigerlei mate het recht zouden verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3.
     Offertes en aanbiedingen
3.1.
    Alle offertes en aanbiedingen van de Uitgeverij zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald.
3.2.
    Een offerte of aanbieding vervalt indien de zaak waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar of  leverbaar is.
3.3.
    De Uitgeverij kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4.
    De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken (aanvullende of noodzakelijke) kosten, tenzij anders aangegeven.
3.5.
    Een samengestelde prijsopgave verplicht de Uitgeverij niet tot het verrichten van een gedeelte ervan tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

4.
      Overeenkomsten
4.1.
    De overeenkomst tussen de Partijen komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke (waaronder ook begrepen een per telefax of langs elektronische weg geplaatste) of mondelinge (telefonische) bestelling dan wel opdracht bij de Uitgeverij en de aanvaarding van deze bestelling dan wel opdracht door de Uitgever. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Wederpartij de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.
4.2.
    Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is de Wederpartij daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de Wederpartij anders aangeeft.
4.3.
    Indien een offerte of aanbieding van de Uitgeverij een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door de Wederpartij wordt aanvaard, heeft de Uitgeverij het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door de Wederpartij te herroepen zonder opgaaf van redenen.

5.      Duur, wijziging, uitvoering, voltooiing overeenkomst
5.1.    De overeenkomst tussen de Uitgeverij en de Wederpartij wordt aangegaan voor de tijd die het kost de Zaken te leveren, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien de Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
5.2.    De Uitgeverij zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
5.3.    Is voor dat wat nodig is om de overeenkomst te voltooien (levering Zaken) een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij derhalve de Uitgeverij schriftelijk in gebreke te stellen. De Uitgeverij dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
5.4.    De Uitgeverij heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5.5.    Indien de Uitgeverij gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan de Uitgeverij ter beschikking heeft gesteld.
5.6.    De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Uitgeverij aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Uitgeverij worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Uitgeverij zijn verstrekt, heeft de Uitgeverij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Wederpartij de gegevens aan de Uitgeverij ter beschikking heeft gesteld. De Uitgeverij is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de Uitgeverij is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5.7.    Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen de Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van een bevoegde instantie et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. De Uitgeverij zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgave doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
5.8.    Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is de Uitgeverij gerechtigd om daaraan pas eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen de Uitgeverij bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven (gewijzigde) prijs en andere (gewijzigde) voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van de Uitgeverij op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Uitgeverij een verzoek tot wijziging van de overeenkomst  weigeren indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren Zaken.
5.9.    Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens de Uitgeverij gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van de Uitgeverij daardoor direct of indirect ontstaan.
5.10.   Indien de Uitgeverij bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is de Uitgeverij onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
5.10.1. Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;
5.10.2. Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een toekomende bevoegdheid of een op de Uitgeverij rustende verplichting ingevolge de wet;
5.10.3. In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij de Uitgeverij alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de voltooiing langer dan drie maanden na de afsluiting van de overeenkomst zal plaatsvinden.
5.11.   Levering geschiedt af bedrijf van de Uitgeverij of af Ingeschakelde Partij. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is de Uitgeverij (of Ingeschakelde Partij) gerechtigd de zaken te behandelen op de manier die de voltooiing van de overeenkomst het minst in de weg staat maar die tevens uitvoerbaar is voor de Uitgeverij waarbij (extra) kosten  voor rekening en risico zijn van de Wederpartij.
5.12.   De Uitgeverij is gerechtigd, indien de overeenkomst dat toestaat, deze in verschillende fasen uit  te voeren.
5.13.   Indien overeengekomen met de Wederpartij kan in gedeeltes worden gefactureerd.
5.14.   Indien de Uitgeverij met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is de Uitgeverij niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
5.15.   Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dat 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij de Uitgeverij alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Uitgeverij rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

6.      Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
6.1.    De Uitgeverij is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
6.1.1.  de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
6.1.2.  na het sluiten van de overeenkomst de Uitgeverij ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
6.1.3.  de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
6.1.4.  door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van de Uitgeverij kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen - de Uitgeverij is dan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
6.1.5.  zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de Uitgeverij kan worden gevergd.
6.2.    Indien de Wederpartij verantwoordelijk is voor de ontbinding, heeft de Uitgeverij recht op vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6.3.    Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de Uitgeverij op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien de Uitgeverij de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
6.4.    Indien de Uitgeverij op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij uit dier hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wl tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
6.5.     Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Uitgeverij, zal de Uitgeverij in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de Wederpartij verantwoordelijk is voor de opzegging. Tenzij het tussentijds eindigen aan de Uitgeverij is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Uitgeverij zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten omtrent de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Uitgeverij genoemde termijn te voldoen, tenzij Uitgeverij anders aangeeft.
6.6.    In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Uitgeverij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Uitgeverij niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, staat het de Wederpartij vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van de Wederpartij op de Uitgeverij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
6.7.    Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aanvoer-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht. Voorts is de Uitgeverij bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de Uitgeverij kan worden gevergd.
6.8.     Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de Uitgeverij op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien de Uitgeverij de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.  Indien de Uitgeverij tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
6.9.    Indien de Wederpartij verantwoordelijk is voor de ontbinding, heeft de Uitgeverij recht op vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6.10.   Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is de Uitgeverij gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wl tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7.      Overmacht
7.1.    Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de Uitgeverij geen invloed kan uitoefenen en die haar niet valt aan te rekenen omdat zij niet te wijten is aan de schuld van de Uitgeverij, doch waardoor de Uitgeverij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de Uitgeverij, Ingeschakelde Partij of van derden daaronder begrepen. De Uitgeverij heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de Uitgeverij zijn verbintenis had moeten nakomen.
7.2.    In geval van tijdelijke overmacht, waaronder begrepen de situatie dat een door de Wederpartij besteld goed/product tijdelijk niet meer voorradig is, is de Uitgever gerechtigd de beoogde leveringstermijn te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt.
7.3.    Na ontvangst van de mededeling (in geval van tijdelijke overmacht, waaronder begrepen de situatie dat een door de Wederpartij besteld goed/product tijdelijk niet meer voorradig is', is de Uitgeverij gerechtigd de beoogde leveringstermijn te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt en is de Wederpartij gerechtigd de overeenkomst zonder kosten eenzijdig ontbonden te verklaren, indien in redelijkheid niet van de Wederpartij kan worden verlangd dat hij de Zaken als gevolg van de vertraging alsnog accepteert.
7.4.    De Uitgeverij is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en die noch krachtens de wet, noch krachtens een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
7.5.    In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop de Uitgever of de Wederpartij geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben en die de levering of terbeschikkingstelling van Zaken onmogelijk maakt, daaronder begrepen de situatie dat een gekocht goed is uitverkocht en herdruk niet plaatsvindt, is de Uitgever respectievelijk de Wederpartij gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval van overmacht kan de Wederpartij geen vergoeding van door hem geleden schade van Uitgever vorderen.
7.6.    De Uitgeverij kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overeenkomst betrekking heeft op een Auteur, dan is deze periode zes maanden; indien de overeenkomst betrekking heeft op een Wederpartij anders dan een Auteur, dan is deze periode n maand. Indien de overmacht langer duurt dan de aangegeven termijn, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
7.7.    Indien de Uitgeverij ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de Uitgeverij gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
7.8.    De Uitgeverij is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien de Wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt of slechts gedeeltelijk na is gekomen ten gevolge van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en die noch krachtens de wet, noch krachtens een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van de Wederpartij komt.
7.9.    De Wederpartij kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
7.10.   Indien de Wederpartij ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de Wederpartij gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren, tenzij de aard van de Zaken dit niet mogelijk maakt, in welk geval de Uitgeverij gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden en de Uitgeverij dan geen gebruik zal maken van de reeds nagekomen verplichtingen.

8.      Prijzen en tarieven
8.1.    Verkoop, levering en terbeschikkingstelling van goederen respectievelijk de verrichting van Zaken geschieden tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst door Uitgever gehanteerde prijzen en tarieven.
8.2.    Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met de Wederpartij overeengekomen zijn alle door de Uitgeverij gehanteerde prijzen en tarieven inclusief BTW en exclusief eventuele ander van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief administratie-, installatie-, montage-, transport- of verzendkosten.
8.3.    Prijzen en tarieven gelden - voorzover van toepassing - voor het kalenderjaar waarin deze aan de Wederpartij worden gefactureerd.
8.4.    Uitgeverij behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden - behoudens andersluidende afspraak - vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd.
8.5.    Ingeval van een prijs- en/of tariefverhoging zal de Uitgeverij de Wederpartij hiervan tenminste n maand voor de ingangsdatum op de hoogte stellen. Indien de Wederpartij zich niet kan verenigen met de door de Uitgeverij aangekondigde prijs- en/of tariefverhoging, is de Wederpartij gerechtigd de met de Uitgeverij bestaande overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke aan de Uitgeverij te zenden buitengerechtelijke verklaring. Indiende Uitgeverij deze verklaring niet binnen dertig dagen na ontvangst door de Wederpartij van de kennisgeving inzake de prijs- en/of tariefverhoging heeft ontvangen, wordt de Wederpartij geacht akkoord te zijn gegaan met de prijs- en/of tariefverhoging.
8.6.    Ingeval de goederen worden verstuurd met recht van retour, dan zijn de verzendkosten indien de goederen moeten worden geretourneerd aan de Uitgeverij voor rekening van de Wederpartij. De hoeveelheid goederen die onder recht van retour aan Wederpartij worden verstuurd, bedragen niet meer dan vijf, tenzij anders overeengekomen. De Uitgeverij levert geen goederen in consignatie.


9.      Betaling en incassokosten
9.1.    Betaling dient steeds vooraf geschieden, tenzij anders overeengekomen, op een door de Uitgeverij aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door de Uitgeverij aangegeven. De Uitgeverij is gerechtigd om periodiek te factureren, maar niet meer dan vier keer per jaar.
9.2.     Indien overeengekomen is dat de Wederpartij niet vooraf hoeft te betalen, dan dient de Wederpartij binnen twee weken na ontvangst goederen of diensten te betalen. Indien overeengekomen is dat de Wederpartij niet vooraf hoeft te betalen en in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
9.3.    De Uitgever behoudt zich het recht voor om eerdere openstaande facturen te verrekenen met gedane betalingen van latere facturen.
9.4.    De Uitgever heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, contante betaling, danwel zekerheid voor de betaling van de Wederpartij te verlangen.
9.5.    De  Uitgeverij heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
9.6.    De Uitgeverij kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De Uitgeverij kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
9.7.    Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
9.8.    In geval van niet of niet-tijdige betaling door de Wederpartij danwel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op de Wederpartij rustende verplichting is de Uitgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en verdere leveranties respectievelijk verrichting van Zaken te staken, onverminderd het recht van de Uitgever om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade van de Wederpartij te vorderen.
9.9.    Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (BIK). Indien de Uitgeverij echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt dieredelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
9.10.   De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan de Uitgeverij verschuldigde.

Vervolg

 

 


top           home


 

  
  (c) Copyright Uitgeverij De Graveinse Abeel: Gebruik van teksten en
beeldmateriaal is alleen toegestaan met en na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
Uitgeverij De Graveinse Abeel.