Algemene voorwaarden - vervolg

 

 


 

 

 

Home
De SchrijvendeBoom
Groteletterboeken
Dyslexie & makkelijk lezen
Over ons
Alg. voorwaarden
Foreign rights
Pers
Boekhandel
Nieuwsbrief
Contact

Algemene voorwaarden van Uitgeverij De Graveinse Abeel - vervolg

Terug naar deel 1

10.     Levering en leveringstermijnen
10.1.   De Uitgever zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling/opdracht van de Wederpartij en na diens vooruitbetaling de goederen en/of producten leveren of ter beschikking stellen respectievelijk met de verrichting vande Zaken aanvangen, indien het bestelde goed althans voorradig is en aanvang mogelijk is.
10.2.   Indien levering of terbeschikkingstelling dan wel verrichting van de werkzaamheden en/of diensten niet binnen de door de Uitgever verwachte termijn kan plaatsvinden, zal Uitgever schriftelijk aan de Wederpartij melden dat de Zaken niet geleverd kunnen worden.
10.3.   Gedurende acht werkdagen na ontvangst van de mededeling (dat indien levering of terbeschikkingstelling dan wel verrichting van de werkzaamheden en/of diensten niet binnen de door de Uitgever verwachte termijn kan plaatsvinden de Uitgever schriftelijk zal melden aan de Wederpartij dat product/dienst niet geleverd kan worden) heeft de Wederpartij het recht om de met de Uitgever gesloten overeenkomst zonder kosten eenzijdig ontbonden te verklaren. Deze verklaring dient schriftelijk te geschieden en zij dient uiterlijk op de achtste werkdag door de Uitgever te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de Wederpartij de overeenkomst niet meer kan ontbinden en evenmin om deze reden schadevergoeding van de Uitgever kan vorderen.

11.     Eigendomsvoorbehoud
11.1.   Alle door de Uitgeverij in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van de Uitgeverij, tenzij anders is overeengekomen.
11.2.   Door de Uitgeverij geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
11.3.   De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de Uitgeverij veilig te stellen.
11.4.   Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om de Uitgeverij daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
11.5.   De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan de Uitgeverij ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is de Uitgeverij gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens de Uitgeverij bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
11.6.   Voor het geval de Uitgeverij haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan de Uitgeverij en door aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de Uitgeverij zich bevinden en die zaken terug te nemen.

12.     Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
12.1.   De door de Uitgeverij te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. De Uitgeverij kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
12.2.   De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van zes maanden na levering, tenzij uit de aard van de zaak of van de afwijking zich daartegen verzet  of anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door de Uitgeverij verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
12.3.    Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de Uitgeverij, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar de Uitgeverij geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
12.4.   De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan de Uitgeverij te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan de Uitgeverij te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat de Uitgeverij in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient de Uitgeverij in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
12.5.   Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
12.6.   Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
12.7.   Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal de Uitgeverij de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van de Uitgeverij, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan de Uitgeverij te retourneren en de eigendom daarover aan de Uitgeverij te verschaffen, tenzij de Uitgeverij anders aangeeft.
12.8.    Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van de Uitgeverij daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
12.9.   Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
12.10.  In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de Uitgeverij en de door de Uitgeverij bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar. Dit is echter niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij de Uitgeverij van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

13.     Reclames en klachten; retourzendingen

13.1.   Tenzij anders is overeengekomen, dient de Wederpartij klachten over de geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten respectievelijk de verrichte werkzaamheden en/of diensten binnen zeven dagen na de factuurdatum respectievelijk nadat een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden en/of diensten schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan Uitgever mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens de Uitgever ter zake van gebreken in de geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten respectievelijk in de verrichte werkzaamheden en/of diensten.
13.2.   Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij uitsluitend gerechtigd goederen of producten aan de Uitgever retour te zenden, indien aan de Wederpartij andere dan de door hem bestelde en/of beschadigde goederen of producten zijn geleverd of ter beschikking zijn gesteld of indien de Wederpartij het ontvangen artikel niet bevalt. In het laatste geval dient de Wederpartij de ontvangen artikelen binnen zeven dagen na ontvangst te retourneren. De kosten van het retourneren zijn voor de Wederpartij.
13.3.   De Wederpartij is verplicht de retour te zenden goederen of producten in een deugdelijke verpakking te retourneren en dient bij de retourzending de reden daarvan alleen schriftelijk mee te delen indien aangenomen kan worden dat dat van belang is voor de Wederpartij of de Uitgever. Na ontvangst van de retour gezonden goederen of producten zal Uitgever zo spoedig mogelijk alsnog de door de Wederpartij bestelde en/of onbeschadigde goederen of producten leveren of ter beschikking stellen of het door de Wederpartij betaalde bedrag retourneren.


14.     Aansprakelijkheid
14.1.   Indien de Uitgeverij aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
14.2.   De Uitgeverij is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Uitgeverij is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
14.3.   De Uitgeverij is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
14.3.1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
14.3.2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Uitgeverij aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de Uitgeverij toegerekend kunnen worden;
14.3.3. de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
14.4.   De Uitgeverij is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen  gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie of andersoortige stagnatie.
14.5.   Indien de Uitgeverij aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de Uitgeverij beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
14.6.   De aansprakelijkheid van de Uitgeverij is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
14.7.   De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Uitgeverij.
14.8.   In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

15.     Risico-overgang
15.1.   Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

16.     Vrijwaring
16.1.   De Wederpartij vrijwaart De Uitgeverij voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan de Uitgeverij toerekenbaar is.
16.2.   Indien de Uitgeverij uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden de Uitgeverij zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de Uitgeverij, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de Uitgeverij en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

17.     Intellectuele eigendommen
17.1.    De Uitgeverij behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. De Uitgeverij zal enig werk dat de Uitgeverij ter hand wordt gesteld als onderdeel van een overeenkomst (zoals in geval van beoordeling van werk, betaald of onbetaald), niet exploiteren of op enige andere manier gebruiken, tenzij daar door Partijen overeenkomst is in bereikt door middel van een overeenkomst (zoals een auteurscontract).
17.2.   Auteursrechten en eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten en rechten tot bescherming van databanken, informatie en of prestaties, ter zake van of met betrekking tot door Uitgever aan Wederpartij geleverde en/of ter beschikking gestelde goederen, diensten of informatie dan wel ten behoeve van Wederpartij verrichte werkzaamheden en/of diensten komen uitsluitend toe aan Uitgever.
17.3.   Het is Wederpartij niet toegestaan (en dit geldt zonodig in aanvulling op auteurs- of naburige rechten van Uitgeverij) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij enig door Uitgeverij aan Wederpartij geleverde en/of ter beschikking gestelde goederen, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of (verveelvoudigingen daarvan) openbaar te maken, op welke manier dan ook. Dit geldt ook voor werkzaamheden verricht ten behoeve van Wederpartij.
17.4.   Geen enkele bepaling in de met Wederpartij gesloten overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomst(en) tussen Partijen strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan Wederpartij van rechten zoals bedoeld in het artikel ‘Intellectuele eigendommen’ tenzij iets anders expliciet schriftelijk is overeengekomen. Wederpartij erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten onthouden.
17.5.   Indien Wederpartij merkt dat derden inbreuk maken op de rechten zoals bedoeld in het artikel ‘Intellectuele eigendommen’ , is Wederpartij verplicht dit terstond schriftelijk aan de Uitgeverij te melden. Wederpartij zal op geen enkele wijze zelf in of buiten rechte tegen een dergelijke inbreuk optreden, tenzij na expliciete schriftelijke goedkeuring van de Uitgeverij. Indien Uitgeverij beslist in of buiten rechte tegen inbreukmakende derden op te treden, zal Wederpartij daaraan op kosten van Uitgeverij alle door Uitgeverij gevraagde medewerking verlenen.
17.6.   Het is Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding van merken en/of handelsnamen van Uitgeverij of Ingeschakelde Partij te (doen) wijzigen of te (doen) verwijderen op enige aan Wederpartij door Uitgeverij ter beschikking gestelde goederen, diensten en/of informatiedragers.

18.     Toepasselijk recht en geschillen
18.1.   Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Uitgeverij partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
18.2.   Partijen zullen pas eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

19.     Vindplaats en wijziging voorwaarden
19.1.   Deze voorwaarden staan op de website van de Uitgeverij.
19.2.   De voorwaarden zijn te allen tijde in te zien. Ze zijn ook te allen tijde op te vragen bij de Uitgeverij.

20.     Opleidingen, cursussen en trainingen
20.1.   Voor zover de dienstverlening van de Uitgeverij bestaat uit het verzorgen van een opleiding, cursus of training, kan de Uitgeverij steeds voor de aanvang daarvan de ter zake verschuldigde betaling verlangen. De gevolgen van een annulering van deelname aan een opleiding, cursus of training zullen worden beheerst door de bij de Uitgeverij gebruikelijke regels.
20.2.   Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van de Uitgeverij aanleiding geeft, is de Uitgeverij gerechtigd de opleiding, cursus of training te annuleren, te combineren met een of meer andere opleidingen, cursussen of trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden.

21.     Wijziging en meerwerk
21.1.   Indien de Uitgeverij op verzoek of met voorafgaande instemming van de Wederpartij werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de Wederpartij aan Uitgeverij worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van de Uitgeverij. Uitgeverij is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
21.2.   De Wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in vorig artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening kan worden beïnvloed.

22.     Persoonsgegevens
22.1.   De aan de Uitgeverij overhandigde persoonsgegevens, zullen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan de Uitgeverij ter hand zijn gesteld. De Uitgeverij komt alle verplichtingen op het gebied van privacywetgeving na (zoals de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt).
23.     Websitestatistieken kunnen gebruikt worden zoals de Uitgeverij goeddunkt, met dien verstande dat persoonsgegevens of andere gegevens waaraan met een persoon kan herkennen, nooit gebruikt zullen worden. Manieren waarop dergelijke gegevens gebruikt kunnen worden, is om aan te geven hoeveel hits de website heeft of hoeveel bezoekers.
24.     Op de websites van de Uitgeverij staan hyperlinks naar andere websites die niet onder het beheer en de verantwoordelijkheid van de Uitgeverij vallen.  De Uitgeverij draagt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot die andere websites, ongeacht of dat expliciet vermeld staat of niet.

25.     Annulering
25.1.   Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, maar de Uitgeverij heeft al het werk verricht dat afgesproken was volgens de overeenkomst, dan heeft de Wederpartij geen recht op restitutie.
25.2.   Indien de overeenkomst wordt geannuleerd en de Uitgeverij heeft nog geen werk verricht dat afgesproken was volgens de overeenkomst, dan wordt het volledige bedrag minus eventueel door de Uitgeverij gemaakte kosten, gerestitueerd.

26.     Afspraken
26.1.   De Uitgeverij aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor per telefoon gemaakte afspraken of doorgegeven wijzigingen, tenzij de deze door de Uitgeverij schriftelijk zijn bevestigd. Een dergelijke bevestiging bindt ook de Wederpartij.

27.     Indien de Uitgeverij gratis goederen, diensten en/of informatie ter beschikking stelt, gelden hiervoor de door de Uitgeverij opgestelde regels.


28.     Beëindiging van de overeenkomst
28.1.   De Uitgeverij heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving vooraf te ontbinden indien:
28.1.1. De Wederpartij niet betaalt en/of niet kan betalen door bijvoorbeeld faillissement;
28.1.2. De Wederpartij tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst;
28.1.3. De Wederpartij zijn werkzaamheden/bedrijf staakt/beëindigt.
28.2.   De Uitgeverij is door een dergelijke beëindiging jegens de Wederpartij nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden.

29.     Aansprakelijkheid van Uitgeverij en vrijwaring
29.1.   Hoewel de Uitgeverij de uiterste zorgvuldigheid betracht met betrekking tot de inhoud van de door Uitgeverij geleverde goederen en/of diensten, kan voor perfectie niet worden ingestaan aangezien het mensenwerk is.  Dit geldt voor de informatie op de websites, voor  de informatie in de boeken en voor enige andere informatiedragers. De uitgever, auteurs, redacteuren en anderen die enig werk verrichten waarvan het resultaat in de goederen, diensten en/of informatiedragers van de Uitgeverij naar buiten worden gebracht, kunnen op geen enkele wijze aansprakelijkheid worden gesteld voor onvolledigheid, onduidelijkheid of onjuistheid in enige van deze goederen en/of diensten.
29.2.   De totale aansprakelijkheid van de Uitgeverij zal nooit meer bedragen dan het bedrag dat onder de verzekering van de Uitgeverij wordt uitgekeerd.
29.3.   De Uitgeverij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
29.3.1. Schade veroorzaakt door de ingeschakelde Partij;
29.3.2. Schade veroorzaakt door derden;
29.3.3. Schade veroorzaakt door onjuist en/of ondeskundig gebruik;
29.3.4. Schade veroorzaakt door omstandigheden waar de Uitgeverij geen invloed op heeft, zoals brandschade of overstromingsschade.
29.4.   Enige schade dient zo spoedig mogelijk na het ontstaan hiervan schriftelijk te worden gemeld. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.

Terug naar deel 1 

 

 


top           home


 

  
  (c) Copyright Uitgeverij De Graveinse Abeel: Gebruik van teksten en
beeldmateriaal is alleen toegestaan met en na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
Uitgeverij De Graveinse Abeel.